Raport: Ce a făcut ITM Teleorman într-un an

în Actualitatea politică/Administratie

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman a făcut public raportul de activitate pe anul 2021.

În conformitate cu Programul cadru de acțiuni pentru anul 2021, aprobat de conducerea Inspecției Muncii, I.T.M. Teleorman a desfășurat acțiuni de control în domeniul relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă.

Corpul de control relații de muncă, a efectuat 1078 controale, au fost constatate contravenții la un număr de 158 angajatori, cu aplicarea a  222 sancțiuni,  din care 106  amenzi  în valoare de 1.601.800 lei și  un nr. de 116 avertismente.

 Contravențiile sancționate   au avut, în principal, ca obiect:

  •   faptele prevăzute de art.260, alin.1 din Lg.53/2003 Codul Muncii R, privind primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă, fiind identificate 84 persoane (din care 38 femei) fără forme legale de angajare la un număr de 58 angajatori  pentru care au fost aplicate  amenzi  în valoare de 1.330.000 lei.

 –  netransmiterea registrului general de evidență a  salariaților la I.T.M. și a modificărilor ulterioare intervenite  în acesta, cu aplicarea  contravențiilor prevăzute de HG 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, fapte pentru care, inspectorii de muncă au aplicat un număr de 37 sancțiuni  contravenționale din care 31 avertismente și 6 amenzi în valoare de 30.000 de lei.

– nerespectarea prevederilor legale privind timpul de lucru și timpul de odihnă, respectiv nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal și munca suplimentară sancționate cu  avertismente.

Acțiunile  de control în domeniul relațiilor de muncă au fost, în principal, de tipul:

–  Controale de fond și tip campanie – cu o pondere de peste 90 %  total controale, având ca obiectiv principal verificarea respectării prevederilor legale privind încheierea contractelor individuale de muncă și conștientizării  angajatorului  pentru respectarea  legislației muncii,  în special   privind depistarea angajatorilor ce folosesc munca fără forme legale și diminuarea fenomenului  de muncă nedeclarată și a consecințelor negative asupra  persoanelor care lucrează fără încheierea unui contract individual de muncă, anterior începerii relațiilor de muncă, în cadrul acțiunilor tip campanie organizate la nivel național pe diferite domenii cu incidență majoră ( construcții brutărie –produse de panificație, comerț, transporturi, etc. )fiind urmărite cu prioritate obiectivele privind  identificarea cazurilor de muncă fără forme legale de angajare.

– Controale tematice care vizează  respectarea legislației muncii  prin controlul aplicării legilor specifice, cu o pondere de  10 % :

– HG.905 /2017 privind  registrul general de evidență  a  salariaților, în urma controalelor efectuate, au fost sancționați un număr de  37 angajatori, fiind  verificate prevederile legale privind obligația angajatorilor de a înființa și transmite la inspectoratele teritoriale de muncă  registrul general de evidență a salariaților, respectiv, informațiile privind încheierea, modificarea , suspendarea si încetarea  contractelor individuale de muncă, corectitudinea datelor transmise și alte obligații ce decurg din lege.

În perioada de referință, inspectorii de muncă RM au transmis/realizat un număr de 587 acțiuni de informare a angajatorilor privind riscurile și efectele generate de folosirea muncii fără forme legale.

De asemenea, cu ocazia controalelor, inspectorii de muncă au întreprins activității de informare referitoare la munca fără forme precum și respectarea normelor sanitare referitor la combaterea  COVID-19.

Au fost efectuate  196 controale având ca obiectiv legea 202/2002, în speță fiind aplicat un avertisment  și un număr de 23 măsuri.

În anul 2021 Compartimentul Contracte Colective de Muncă, Monitorizare Relații de Muncăa desfășurat, pe lângă activitățile curente stabilite conform ROF, acțiuni semnificative:

  – înregistrarea zilierilor în programul informatic de monitorizare și evidențiere conform Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, respectiv pentru un număr de 659 beneficiari, au fost înregistrate un număr de  20.573  zile lucrate, ponderea cea mai însemnata fiind în agricultură.

În perioada 13.09.2021-17.09.2021, la nivelul I.T.M. Teleorman s-a desfășurat  Campania  Nationala în domeniul construcții, fiind aplicate amenzi în valoarede 80.000 lei, cu urmatoarele rezultate: 4 sancțiuni contravenționale aplicate;2 angajatori sancționati pentru încalcarea art.260 alin.1, lit.e-e3 (muncă fără forme legale) din  Legea 53/2003;4 persoane depistate prestând activitate fără forme legale;16 masuri dispuse.

Cu ocazia controalelor efectuate în cadrul Campaniei Nationale în domeniul întreținere și reparații auto CAEN 4520inspectorii din cadrul Control Relații de Muncă si Control Muncă Nedeclarată,  au efectuat 15 controale la angajatori ce desfășurau activitate pe teritoriul județului fiind depistate  2 persoane prestând activitate fără forme legale, în urma cărora au fost aplicate amenzi contravenționale de 40.000 lei, și au fost dispuse 12 măsuri de remediere.

Activitatea compartimentului securitate şi sănătate în muncă se desfăşurat pe baza programului de acţiuni al I.T.M. Teleorman, ce conţine obiective concrete menite să conducă la respectarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi realizarea sarcinilor primite pe parcurs de la Inspecţia Muncii.

 Indicatori privind activitatea în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă: număr de unităţi   controlate – 846; număr de controale efectuate – 846; numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate – 2170; valoarea sancţiunilor aplicate  – 221500 lei.

 La controalele efectuate în domeniul supravegherii pieţei a fost identificat un produs  neconform,  a fost  aplicată o sancţiune, o amendă în valoare de 3000 lei și a fost dispusă măsura retragerii de la comercializare.

 Totodată, au fost înregistrate la registratura I.T.M. Teleorman un număr de 359 de petiții, din care 96 au fost adresate prin e-mail, 238 transmise pe suport de hârtie și 25 pe portalul de petiții de pe site.

Principalele probleme prezentate în conținutul petițiilor se referă la: muncă nedeclarată; acordare salariu; concediu de odihnă –calcul/acordare/plată; ore suplimentare  de muncă ; adeverință de angajat/salariu; contract individual de muncă-clauze/copie ;garanții/gestiune neacordate; nerespectarea măsurilor de sănătate și securitate în muncă. Pentru rezolvarea acestora s-a desfăşurat o activitate complexă, constând în efectuarea de controale la societățile  reclamate, verificarea de documente. Astfel, operaţiunile de control efectuate în baza  sesizărilor  care s-au dovedit întemeiate , au condus  la sancţionarea contravenţională a  angajatorilor vinovați. În vederea soluționării aspectelor relevate de petenți, inspectorii de muncă au dispus  măsuri de respectare a prevederilor legale încălcate.

I.T.M. Teleorman, a participat alaturi de Inspectoratul Județean de Poliție Teleorman, Inspectoratul Județean de Jandarmi Teleorman, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Teleorman, Direcția de Sănătate Publică Teleorman, la acțiuni de control comune în conformitate cu planul de măsuri privind verificarea modului de respectare a măsurilor dispuse prin instituirea stării de alertă pentru prevenirea și răspândirea virusului SARS-COV 2.

În cadrul acțiunii de informare “Viitorul tău începe azi. Meriți ca munca ta să fie  recunoscută”, defășurată în anul 2021, inspectorii de muncă au înregistrat un feedback pozitiv din partea persoanelor cu care au interacționat, mărind astfel gradul de conștientizare în rândul populației și creșterea încrederii în instituție, cu privire la consecințele sociale și economice negative pe care le produce munca nedeclarată și subdeclarată, la drepturile și obligațiile pe care le au aceștia, cât și la riscurile la care se expun atunci când acceptă  să muncească ”la negru” sau  ”la gri”, potrivit inspectorului șef al ITM Teleorman – Emil-Viorel Ciobanu.

1 Comment

  1. au reusit sa mai gaseasca ceva la controlele lor ANUNTATE ?
    mira-te !
    nu e mai bine prin birouri la caldurica si aer conditionat pe un salariu baban !?

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

*