liberinteleorman.ro

Nereguli la APIA din pixul lui Eugen Coman! Ce au descoperit inspectorii Curții de Conturi

Cine a auzit de Eugen Coman în Teleorman știe că fața directorului de la APIA reprezintă o invitație la neregulă sau reclamă la abuz, după preferințe, dar faptele în sine pot fi deslușite doar de către instituțiile abilitate, care se pare că au „orbul găinilor” în cazul acestuia. Nu chiar toate, dacă ne uităm cu atenție în raportul Curții de Conturi Teleorman, obținut pe surse (să nu stricăm relația dintre domnii directori, care au fost văzuți des prin oraș purtând discuții amicale). Așadar, inspectorii Curții care își fac treaba în instituția statului au depistat mai multe nereguli la deconcentrata condusă de Coman.

Cine răspunde la numerele de telefon împărțite de Coman?!

O neregulă micuță pe care a făcut-o Coman este legată de telefoanele achiziționate la instituție fără a le înregistra. Și, conform surselor noastre, la cel puțin un număr dintre acestea răspunde o rudă a directorului APIA. Organele vor depista cine este.

„Urmare a verificărilor efectuate asupra modului de organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului A.P.I.A. CJ Teleorman, s-a constatat că entitatea auditată a achiziționat bunuri de natura activelor pe care nu le-a înregistrat în evidența contabilă și în patrimoniul entității. În fapt, unitatea a achiziționat în baza subvenției acordate pentru fiecare serviciu activat un număr de 3 telefoane în valoare totală de 13.776,79 lei, potrivit facturii fiscale nr. 90068997/20.12.2019 (un telefon în sumă de 4.476,67 lei) și facturii fiscale nr. 072108036242/18.12.2020 (două telefoane în sumă de 9.300,12 lei) emise de Telekom România Mobile Communications S.A., dar pentru bunurile achiziționate nu au fost întocmite procese verbale de recepție a mijlocului fix, nu au fost înregistrate în evidența tehnico operativă, în evidența contabilă, respectiv nu au fost reflectate în patrimoniul entității.

Neînregistrarea elementelor patrimoniale deținute în evidențele contabile și în patrimoniul entității se datorează nerespectării prevederilor legale aplicabile și funcționării necorespunzătoare a sistemului de control intern managerial al entității. Persoana din cadrul entității cu atribuții în acest domeniu este dna Bălună Iolanda Daniela, consilier superior in cadrul compartimentului financiar contabilitate, care, potrivit prevederilor legale, avea obligația conducerii evidenței bunurilor patrimoniale prin evaluarea și înregistrarea acestora în evidențele contabile ale entității, în conformitate cu normele legale în vigoare”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Cartele nu nemiluita pe bani publici

Urmare a verificărilor realizate pentru anul 2020, s-a constatat că APIA CJ Teleorman a efectuat cheltuieli cu serviciile telefonice fără a fi necesare în totalitate activității instituției. În fapt, cu privire la angajarea, lichidarea, ordonanțarea cheltuielilor cu abonamentul pentru serviciile de comunicații electronice, s-a constatat faptul că, A.P.I.A. CJ Teleorman a încheiat în data de 06.07.2018 cu Telekom România Mobile Communication SA, Actul Adițional la Contractul de abonament pentru serviciile de comunicații electronice nr. ….., constând într-o ofertă cu un număr de 56 de cartele SIM active, acceptată și achitată fără justificarea necesității acesteia. În consecință, dintr-un total de 56 cartele SIM (doar 37 repartizate salariaților), 23 cartele sunt repartizate și utilizate, iar diferența de 33 cartele SIM nu sunt utilizate (19 sunt nerepartizate și 14 sunt repartizate și neutilizate), neexistând justificarea necesității acestora, așa cum rezultă din factura din 19.01.2021 pentru care au fost achitate din bugetul instituției contravaloarea abonamentului, generând costuri în sarcina acestui buget pentru servicii neutilizate.

În fapt, au fost decontate servicii de telefonie pentru un număr de 5–6 cartele SIM active, nefiind utilizate în totalitate, fapta reprezentând o utilizare ineficientă a fondurilor publice, o gestiune economică defectuoasă. Urmare a analizei facturilor pentru serviciile de telefonie mobilă, s-a evidențiat un număr de 56 cartele.

Persoanele cu atribuții în domeniul în care s-au constatat deficiențele sunt:

– dl. Coman Eugen Mihai, care în calitate de director executiv și ordonator terțiar de credite al A.P.I.A. CJ Teleorman, a semnat Actul Adițional la Contractul de abonament pentru serviciile de comunicații electronice nr. … și a aplicat mențiunea ”Bun de Plată” pe facturile de achiziții, purtând responsabilitatea în temeiul dispoziţiilor art. 6, alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– dna Bălună Daniela Iolanda, consilier cu atribuții financiar contabile care a semnat ordinele de plată, purtând responsabilitatea în temeiul dispoziţiilor art. 6, alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și persoană desemnată cu exercitarea vizei de control financiar preventiv asupra operațiunilor economico-financiare efectuate de A.P.I.A. CJ Teleorman, care, în această calitate nu a avizat din punct de vedere financiar preventiv actul adițional încheiat cu Telekom România Mobile Communications SA, purtând responsabilitatea în temeiul prevederilor legale.

Parc auto personal

În fapt, s-a constatat că la nivelul entității nu s-a actualizat și implementat o procedură privind administrarea și exploatarea parcului auto în conformitate cu prevederile O.S.G.G. nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, singura procedură de reglementare a acestei activități fiind Manualul de procedurǎ privind activităţile de exploatare, întreţinere şi reparaţii a mijloacelor de transport auto din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie Pentru Agricultură Cod: PAP0 –XX, elaborată în anul 2008.

Neimplementarea în totalitate a controlului intern managerial la nivelul APIA CJ Teleorman este rezultatul activităţii necorespunzătoare desfășurată de managementul entității, concretizată în neverificarea stadiului de elaborare, de revizuire, aplicare şi de perfecţionare a reglementărilor metodologice, procedurilor, programelor de implementare și de dezvoltare a sistemului de control managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activitățile desfășurate de entitate, cât și rezultatul neîndeplinirii de către membrii comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial a atribuțiunilor stabilite în sarcina acesteia prin regulamentul de organizare și funcționare a comisiei.

Persoana cu atribuții în acest domeniu din cadrul APIA CJ Teleorman este d-l Coman Eugen Mihai, care, în calitatea sa de conducător și ordonator terțiar al instituției, în conformitate cu atribuțiile stabilite în sarcina sa de art.10 din Ordinul Secretarului General al Guvernului României nr.600/2018, are obligația de a asigura îndeplinirea atribuțiilor comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial în vederea proiectării, implementării şi dezvoltării continue a controlului intern managerial la nivelul entității.

În fapt, cu privire la angajarea, lichidarea, ordonanțarea achizițiilor de combustibil precum și justificarea consumurilor de combustibil pentru autoturismele din dotarea entității, s-au constatat următoarele deficiențe:

nu există o procedură privind administrarea și exploatarea parcului auto elaborată în conformitate cu prevederile OSGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, singura procedură de reglementare a acestei activități fiind Manualul de procedurǎ privind activităţile de exploatare, întreţinere şi reparaţii a mijloacelor de transport auto din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie Pentru Agricultură Cod: PAP0 –XX, elaborată în anul 2008;

– nu a fost întocmit Registrul special primire chei și documente auto, obligație menționată la art.2 din manualul sus menționat;

– nu au fost întocmite Referate de către beneficiarii cursei, semnate de către şefii de servicii și aprobate de către Directorul executiv cu mentiunea ,,deplasare cu auto”, sau de înlocuitorul acestuia, pentru majoritatea deplasărilor efectuate, document necesar pentru stabilirea necesității efectuării deplasării și a sarcinilor de serviciu care trebuiau duse la îndeplinire și pentru care se solicită deplasarea cu auto, obligație menționată la art.23 din manualul sus menționat ;

– nu a fost întocmit Proces verbal predare primire între utilizatorii autoturismelor pentru deplasările efectuate, avand în vedere că un autoturism a fost folosit alternativ de mai multi salariați APIA, obligație menționată la art.12 din manualul sus menționat;

– pentru fiecare cursă, a fost întocmită foaie de parcurs dar nu a fost întocmit și ordin de deplasare, document obligatoriu în conformitate cu art.23 și art.28 din aceeași procedură și cu prevederile Ordinului nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015privind documentele financiar-contabile, Norme specifice de utilizare a documentelor financiar contabile, grupa V ;

– foile de parcurs sunt numerotate de către responsabilul auto, dar, în urma analizei fiselor activităților zilnice s-a constatat că acestea nu au cursivitate din punct de vedere cronologic, în sensul că numarul de la o dată este mai mic decât numărul de la o dată anterioară;

– la întocmirea foilor de parcurs si a foilor activității zilnice (FAZ) s-a calculat numai consumul efectiv rezultat din raportarea kilometrilor parcurși la litri combustibil alimentați, acesta nefiind comparat cu consumul normat. Precizăm că în Manualul de procedurǎ privind activităţile de exploatare, întreţinere şi reparaţii a mijloacelor de transport auto din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie Pentru Agricultură Cod: PAP0 –XX,  în Anexa nr.9 sunt prezentate consumurile efective omologate de RAR – datele fiind  valabile pentru parcul auto din 2008. Avănd în vedere că majoritatea autoturismelor din dotare au date recente de achiziționare, cu alte caracteristici tehnice (cu excepția Hyundai Tuscon), trebuiau stabilite normative de consum așa cum precizează Ordinul nr. 14 din 27 septembrie 1982, pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile. Datorită faptului că acest normativ nu a fost stabilit de către entitate, consumul normat este cel stabilit de producător. Precizăm că această prevedere este prezentată în ultimul alineat al art.30 din procedura menționată.

Auditorii publici externi au solicitat, în timpul misiunii de audit, reprezentanților entității verificate prezentarea unui normativ privind consumul de carburant pentru autoturismele din dotare, aprobat de către ordonatorul ierarhic superior sau de către o instituție/autoritate/comisie cu astfel de atribuții sau alte determinări care să ateste consumul mediu de carburant la 100 de kilometri parcurși, pe baza cărora entitatea auditată a determinat, decontat și înregistrat în evidența contabilă consumul lunar de combustibil pentru autoturismele din dotare, solicitare în urma careia entitatea  a prezentat adresele Registrului Auto Român nr.2693/22.04.2016 și nr.2694/22.04.2016 (Anexa nr. 11) transmise către APIA CJ Ilfov prin care se comunică consumuri normate pentru două autoturisme aflate în dotarea APIA CJ Ilfov, dar în documentul respectiv se precizează că „rezultatele încercărilor sunt valabile numai pentru vehiculele încercate”, astfel încât rezultatele încercărilor efectuate de RAR nu sunt valabile și pentru autoturismele aflate în dotarea APIA CJ Teleorman.

Valoarea estimativă a operaţiunilor care constituie prejudiciu adus bugetului APIA CJ Teleorman este de 43.128,59 lei și reprezintă c/v diferenței de carburant decontată și înregistrată necuvenit în conturile de cheltuieli în perioada anilor 2018 – 2020, urmare a efectuării unor deplasări pentru care nu s-a demonstrat că au fost realizate în interes de serviciu precum și a determinării și înregistării unui consum de carburant mai mare decât cel înscris în specificațiile tehnice ale constructorului, pentru autoturismele din dotarea instituției, potrivit datelor cuprinse în Situațiile prezentate.

Persoanele cu atribuţii în domeniul în care s-a constatat această deficienţă sunt: –  dl. Coman Eugen Mihai, care în calitate de director executiv și ordonator terțiar de credite nu a dispus măsurile necesare pentru normarea consumului de carburant și pentru urmărirea consumului normat, pentru fiecare autoturism din dotarea instituției, care să țină seama de toți factorii care au influență asupra acestuia (inclusiv caracteristicile tehnice de consum ale automobilelor), care să stabilească limite maxime ale nivelului acestuia, aspect care a avut drept consecință faptul că din creditele bugetare, alocate de la bugetul de stat, au fost decontate și înregistrate în evidența contabilă cheltuieli cu consumul de carburant mai mari decât combustibilul efectiv consumat, căruia îi revine responsabilitatea, spun cei de la Curte.

Salarii majorate nelegal

Urmare a verificărilor efectuate pentru perioada ianuarie – martie 2018, s-a constatat că din bugetul APIA CJ Teleorman au fost acordate salariaților drepturi de natură salarială mai mari decât cele legal cuvenite.

În fapt, în baza dispozițiilor emise de către directorul entității, pentru salariații centrului județean Teleorman au fost acordate drepturi salariale într-un cuantum specific pentru salariații din aparatul central.

Astfel, deciziile emise în luna ianuarie 2018, au fost întocmite în conformitate cu prevederile Anexei VIII, Cap. I, lit. A, pct.I, lit. a), din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salarii corespunzătoare funcțiilor din cadrul APIA Central, în loc să se emită decizii în conformitate cu prevederile din Anexei VIII, Cap. I, lit. A, pct.II, lit. a), din aceași lege, care reglementează salarii aferente funcțiilor teritoriale.

Exemplificăm modul de calcul aplicat de către APIA CJ Teleorman pentru unul din salariații entității, respectiv dl. Cristescu Călin, consilier superior.

Stabilirea drepturilor salariale începând cu 01.01.2018, conform deciziilor emise:

  • salariul decembrie 2017 = 7.325 lei;
  • s-a aplicat cota de 25%, conform prevederilor ar.38, alin.3, lit. a) din Legea nr. 153/2017, rezultând un salariu de 9.157 lei, care a fost comparat cu grilele aparatului central (prevederile Anexei VIII, Cap. I, lit. A, pct.I, lit. a), din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017) și considerându-se că se încadrează în acestea;

Stabilirea drepturilor salariale începând cu 01.04.2018, conform deciziilor emise:

  • salariul din grila pentru funcții teritoriale (prevederile din Anexei VIII, Cap. I, lit. A, pct.II, lit. a), din Legea-cadru nr. 153/2017) în cuantum de 4.905 lei;
  • s-au adăugat tranșele de vechime, rezultând un salariu în cuantum de 6.108 lei;
  • s-a aplicat o majorare salarială de 35%, conform art.17,alin. (2, din Legea-cadru nr. 153/2017, rezultând un salariu de 8.246 lei.

De asemenea entitatea auditată a fost notificată prin adresa APIA Central nr. 8.310/28.02.2018 – Anexa nr. 40.1, prin care se comunică următoarele:

  • stabilirea drepturilor salariale aferente funcțiilor publice de conducere, de Șef serviciu și Șef birou, respective funcției publice de execuție de consilier superior începând cu data de 01.01.2018, nu s-a realizat cu respectarea prevederilor art. 38, alin. 6, din Legea 153/2017;
  • Ordonatorii de credite au obligația să stabilească salariile de bază astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație, în bugetul propriu;
  • Reîncadrarea/restabilirea drepturilor salariale ale angajaților Centrului Județean Teleorman, care ocupă funcțiile antemenționate.

În urma solicitării respective, în luna aprilie 2018, au fost emise alte decizii prin care au fost modificate salariile de încadrare, decizii care respectă prevederile sus menționate.

Precizăm că, împotriva deciziilor emise în luna aprilie 2018, cu aplicabilitate de la 01.04.2018, Sindicatul Salariaților APIA Teleorman a formulat acțiune în instanță, cauza făcând obiectul dosarului nr.811/87/2018. Prin Sentința civilă nr.173/01.04.2019, instanța abilitată respinge acțiunea formulată de reclamant. Curtea de Apel București, prin Hotarârea nr.  2456/2020 din 14.12.2020 respinge recursul ca nefondat, hotărârea fiind definitivă.

Avand în vedere că în perioada ianuarie – martie 2018, statele de salarii au fost întocmite în mod eronat iar diferența de drepturi salariale plătite și necuvenite au fost restituite, acestea trebuiau corectate și transmisă la organul fiscal teritorial declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate – formular 112, rectificativă.

Prin nedepunerea declarației cod 112, rectificativă, sumele declarate inițial nu au fost corectate, astfel încât contribuțiile sociale și impozitul pe salarii au fost declarate și plătite în cuantum mai mare decât prevederile legale rezultând un prejudiciu adus bugetului instituției .

Având în vedere deficiențele prezentate anterior, auditorii publici externi, au procedat la stabilirea diferențelor dintre salariile de încadrare stabilite în mod eronat și cele stabilite conform prevederilor legale rezultând faptul că entitatea a plătit mai mult la bugetul de stat suma de 62.620 lei, care se compune din:

              -contribuție asigurări sociale    = 35.799 lei

              -contribuție sănătate =                  14.331 lei;

              -impozit pe salarii =                       9.266 lei;

              -contribuție asigurătorie =              3.224 lei;

Pentru sumele achitate în plus la bugetul de stat și nerecuperate au fost calculate dobânzi și penalități de întârziere până la data de 10.03.2021 în sumă de 20.748,77 lei.

De asemenea, s-a constatat că salariații entității au restituit în luna august 2018, diferența necuvenită de salariu net în sumă de 78.122 lei, cu excepția d-lui Horumbă Nicolae.

Pentru diferența de salarii nete achitate necuvenit și recuperate de la personalul salariat, echipa de audit a calculat dobânzi și penalități de întârziere până la data restituirii în sumă de 4.081,38 lei.

În ceea ce privește diferența de salariu net necuvenit achitat d-lui Horumbă Nicolae în sumă de 5.026 lei și nerecuperat, acesta reprezintă prejudiciu adus bugetului de stat, urmând a fi recuperat împreună cu accesoriile aferente calculate în sumă de 1.649,07 lei.

Cauzele abaterilor constatate o reprezintă funcționarea defectuoasă a formelor de control intern, precum şi exercitarea unei activităţi necorespunzătoare de către personalul entităţii împlicat în angajarea, decontarea și justificarea cheltuielilor cu salariile, care nu au respectat prevederile legale privind buna gestiune financiară prin asigurarea legalităţii, regularitatii, economicităţii, eficacitatii şi eficienței utilizării fondurilor publice.

Valoarea estimativă a prejudiciului este de 67.646 lei și reprezintă:- contribuție asigurări sociale, contribuție sănătate, impozit venit și contribuție asiguratorie înregistrată în evidența contabilă, declarată și plătită în plus la bugetul de stat, în sumă de 62.620 lei; -contravaloare diferență salariu net necuvenit și nerestituit de către dl. Horumbă Nicolae, în sumă de 5.026 lei.

Acestea sunt doar o parte dintre abuzurile în funcția publică. Și deși curg sesizările pe numele lui Coman, foarte mulți dintre cei care își pun numele pe funcții cu autoritate în stat spun că lucrurile nu sunt în regulă, dar nimeni nu face nimic…

Mașina instituției în fața casei lui Coman
Advertisement

Monica Vasilescu

Monica Vasilescu este redactor Realitatea.net și profesează ca jurnalist din anul 2007. Și-a început cariera în presa locală din județul Teleorman și a scris la mai multe publicații specializate pe investigații și subiecte anticorupție. A fost corespondent și colaborator al mai multor site-uri de știri în domenii precum: politic, social, eveniment, justiție. Este co-fondator al publicației Liber în Teleorman, premiată în cadrul Galei Superscrieri, în anul 2019, la secțiunea „Presă Locală”, cu diploma pentru "Curaj, Răbdare și Adevăr".

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

Publicitate


Publicitate

Articolul precedent

Echipa de fotbal feminin CSM Alexandria debutează în sezonul 2021-2022 pe teren propriu

Următorul articol

Incendiu de proporții lângă balta Lazăr: Mai multe cabane au luat foc

Cele mai recente articole de Actualitate