liberinteleorman.ro

Anunț angajare Primăria Videle

31 octombrie 2016

Primăria oraşului Videle, judeţul Teleorman, organizează în perioada 15.11.2016 – 18.11.2016 la sediul său din oraşul Videle, strada Republicii, nr. 1, concurs pentru ocuparea prin recrutare a trei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Arhitectului Şef al Aparatului de Specialitate al Primarului Oraşului Videle, judeţul Teleorman, respectiv:

– 1 post de inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul Achiziţii Publice;

– 1 post de inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Achiziţii Publice;

– 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment ADPP, Lucrӑri şi Servicii Publice.

Condiţiile generale de ocupare a unei funcţii publice sunt cele prevǎzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificӑrile şi completӑrile ulterioare.

Condiţiile specifice de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, anterior menţionate, sunt urmǎtoarele:

  • pentru funcţia de inspector, clasa I, grad profesional debutant:

– studii universitare de licenţǎ absolvite cu diplomǎ, respectiv studii superioare de lungǎ duratǎ, absolvite cu diplomǎ de licenţǎ sau echivalentǎ în domeniul:

1. Ştiinţe economice;

2. Ştiinţe juridice;

3. Ştiinţe inginereşti;

4.Ştiinţe administrative, specializarea Administraţie publicӑ.

  • pentru funcţia de inspector, clasa I, grad profesional superior:

– studii universitare de licenţǎ absolvite cu diplomǎ, respectiv studii superioare de lungǎ duratǎ, absolvite cu diplomǎ de licenţǎ sau echivalentǎ în domeniul:

1. Ştiinţe economice;

2. Ştiinţe juridice;

3. Ştiinţe inginereşti;

4.Ştiinţe administrative, specializarea Administraţie publicӑ.

– minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitӑrii funcţiei publice

  • pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional superior:

– studii universitare de licenţǎ absolvite cu diplomǎ, respectiv studii superioare de lungǎ duratǎ, absolvite cu diplomǎ de licenţǎ sau echivalentǎ în domeniul:

1. Inginerie civilӑ, una din specializӑrile: Construcţii civile, industriale şi agricole;

Cӑi ferate, drumuri şi poduri; Construcţii şi fortificaţii; Amenajӑri şi construcţii hidrotehnice; Construcţii miniere; Îmbunӑtӑţiri funciare şi dezvoltare ruralӑ; Inginerie civilӑ; Inginerie urbanӑ şi dezvoltare regionalӑ; Infrastructura transporturilor metropolitane;

2. Ingineria instalaţiilor, una din specializӑrile: Instalaţii pentru construcţii; Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei; Instalaţii pentru construcţii-pompieri;

3. Inginerie geodezicӑ, una din specializӑrile: Mӑsurӑtori terestre şi cadastru; Topogeodezie şi automatizarea asigurӑrii topogeodezice; Cadastru şi managementul proprietӑţilor; Geodezie şi geoinformaticӑ;

– minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitӑrii funcţiei publice.

Concursul va avea loc la sediul Primǎriei Oraşului Videle, data propusǎ pentru desfǎşurarea probei scrise fiind 15.11.2016, ora 10.00, respectiv data de 18.11.2016 – ora 12.00 pentru desfǎşurarea interviului. Dosarele de participare la concurs se pot depune la secretariatul comisiei de concurs – Direcţia Resurse Umane, Salarizare, Informaticǎ, Problemele Romilor şi Parc Auto în termen de 20 zile de la data publicǎrii în MO a anunţului, şi vor conţine, în mod obligatoriu, documentele prevǎzute la art. 49 alin. (1) din Hotǎrârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare.

Condiţiile de participare la concurs aprobate şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi se publică pe site-ul www.primariavidele.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0247/453.017, int. 106 sau la sediul instituţiei.

PRIMARUL ORAŞULUI VIDELE,

Bǎdǎnoiu Nicolae

Advertisement

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

Publicitate