liberinteleorman.ro

Admiterea la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – sesiunea ianuarie 2018

10 noiembrie 2017
Advertisement

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „A.D. Ghica” al judeţului Teleorman, recrutează candidaţi, bărbaţi, pentru participarea la concursul de admitere la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – sesiunea ianuarie 2018, astfel:

         – subofiţer de pompieri şi protecţie civilă – 275 locuri (din care 2 locuri pentru romi);

         – maistru militar auto – 25 locuri.

         Durata studiilor postliceale este de 1 an.

         Cererile de înscriere la concursul de admitere se depun, personal, de candidaţi la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „A.D. Ghica” al judeţului Teleorman, în zilelele lucrătoare, în intervalul 0900 – 1500, până la data de 05 decembrie 2017, inclusiv.

 1. CONDIŢII ŞI CRITERII SPECIFICE DE RECRUTARE

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba romană scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
 6. să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive diciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 13. să aibă înălţimea de minimum 1,70 m;
 14. să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 15. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 16. să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

CONŢINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „A.D. Ghica” al judeţului Teleorman, un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

 • Cererea de înscriere la concursul de admitere;
 • Diploma de bacalaureat (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau o adeverinţă, eliberată de liceu, care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în anul 2017;
 • Foaia matricolă pentru clasele IX – XII / IX – XIII (copie);
 • Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 • Copii ale certificatului de naştere ale candidatului, soţiei şi fiecărui copil;
 • Copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 • Curriculum vitae – model Europass;
 • Autobiografia;
 • Tabelul nominal cu rudele candidatului candidatului;
 • Cazierul judiciar al candidatului;
 • Trei fotografii color 3×4 cm;
 • O fotografie color 9×12 cm;
 • Fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 • Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare.

         Dosarele de recrutare, în volum complet şi corect întocmite, vor fi depuse, în zilelele lucrătoare, în intervalul 0900 – 1500, până la data de 22 decembrie 2017, inclusiv.

III. ETAPE ŞI PROBE DE CONCURS

 • Etapa I de selecţie:
  • examinarea medicală;
  • evaluarea psihologică.
 • Etapa a II-a de selecţie:
  • contravizita medicală;
  • verificarea aptitudinilor fizice;
  • proba de verificare a cunoştinţelor.

Etapa a doua de selecţie (concursul de admitere) se desfăşoară în perioada 13 – 21.01.2018, potrivit calentarului admiterii, astfel:

 • Verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor se realizează conform probelor și baremelor stabilite pentru sesiunea de admitere.
 • Proba de verificare a cunoştinţelor constă într-un test grilă, susţinut în data de 20 ianuarie 2018, la disciplina matematică.

Informaţii privind tematica şi bibliografia de concurs, etapele de înscriere a candidaţilor şi planificarea probelor de concurs se afişează pe site-ul oficial al şcolii: www.scoaladepompieri.ro.

Alte date şi informaţii se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, zilnic, de luni până vineri, între orele 900 – 1500, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „A.D. Ghica” al judeţului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Carpaţi nr. 7 sau accesând site-ul www.isuteleorman.ro, telefon 0247/311113, interior 27129.

Monica Vasilescu

Monica Vasilescu este redactor Realitatea.net și profesează ca jurnalist din anul 2007. Și-a început cariera în presa locală din județul Teleorman și a scris la mai multe publicații specializate pe investigații și subiecte anticorupție. A fost corespondent și colaborator al mai multor site-uri de știri în domenii precum: politic, social, eveniment, justiție. Este co-fondator al publicației Liber în Teleorman, premiată în cadrul Galei Superscrieri, în anul 2019, la secțiunea „Presă Locală”, cu diploma pentru "Curaj, Răbdare și Adevăr".

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

Publicitate

Publicitate

Articolul precedent

Siguranța cetățenilor, obiectiv prioritar al pompierilor teleormăneni

Următorul articol

Plus/Minus – Carmen Dan și Ștefan Dragnea

Cele mai recente articole de Actualitate